Tarım Sigortası Nasıl Olunur ?

Tarım Sigortası Nasıl Olunur ? 

Sistem nasıl işleyecek Bilgi; 

Tarım Sigortaları Havuzda bulunan kaynakları, sigorta şirketlerinin devrettiği primlerden, devlet tarafından sağlanan prim desteği ile toplanan kaynakların yatırım gelirleri ve alınan krediler, genel bütçeden alınacak katkılar ve diğer gelirlerden oluşacaktır. 

Havuzun gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutularak. Havuz tarafından teminat altına alınacak riskler ise; bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ve zararlılar ile hayvan hastalıklarının sebep olacağı zararlardan listesinden sıralanır. Tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmekte. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Prim desteğine ilişkin ödenek, her yıl bütçe yasasıyla Bakanlık bütçesinde yer alacak. Uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler Tarım Sigortası Yasası’ndan yararlanamayacaklardır. Sigorta sistemini yürütecek şirketin ise 3 ay içinde kurulması planlanlanmakta.

Tarım sigortası uygulama esasları;

Ülkemizde “gezici”, geçici” ya da “göçmen” işçi olarak isimlendirilen süreksiz tarım işçileri, 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girilen 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununlaru ile sosyal sigorta kapsamına alınmışlardır. 

Sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar; 

Tarım sigortası, tarım işçilerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların istekte bulunmaları kaydıyla sosyal güvenliklerini sağlamayı amaçlayan bir sigorta kolu olarak hizmet vermektedir. Tarım sigortasının, hizmet akdi unsuru bulunmasına rağmen, zorunlu değil. Bunun sebebi ise tarım işinin süreklilik arz etmemesinden kaynaklıdır. Sürekiz çalışma iş kanuna göre 30 günden az süren çalışmalar olarak bilinmekte. 

Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla bu kanunlara göre malüllük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam iş göremezlik geliri almayanlardan süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla tarım sigortalısı yararlanabilirler. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaları nedeniyle prim veya kesenek ödemekte olanlar, 18 yaşını doldurmamış olanlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarından kendi çalışmalarından dolayı emeklilik yaşlılık veya malüllük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunanlar ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar sigortalı olamazlar.

Tarım Sigortası Tescil işlemleri; 

Tarım sigortasına girmek isteyenler, örneği Kurumca hazırlanan “Tarım İşlerinde Hizmet Akdi ile Süreksiz Olarak Çalışanlara ait İstek ve Tescil Belgesi”ni, nüfus hüviyet cüzdanındaki bilgilere göre iki örnek doldurup imzaladıktan sonra, mümkünse en son çalıştığı işverene imzalatıp bilahare ikamet ettiği yer muhtarlığına, Tapu Sicil Müdürlüğüne ve en son BağKur İl Müdürlüğüne onaylattıktan sonra Kanuni adreslerinin bulunduğu yer çevresindeki Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlüğüne vermeleri gerekir.  

İstek ve tescil belgesi Sigorta Müdürlüğü’nce alınanların tescil işlemleri yürürlükteki usul ve esaslara göre yapılmakta. Tescili yapılan sigortalıya, kimliğinin ve prim ödeme gün sayılarının tespitini sağlayacak, örneği Kurumca hazırlanan bir “Sosyal Güvenlik Belgesi” verilmekte. 
 
Bu belgenin içindeki kartların her biri, Kurumca ilgili ay bölümüne “Primi Tahsil Edildi” kaydının düşülmesiyle sigortalı tarafından en geç ertesi yılın Şubat ayı sonuna kadar “Alındı Belgesi” karşılığında Kuruma geri verilmesi gereklidir. 
“Primi Tahsil Edildi” kaydını taşıyan kartın sigortalı tarafından herhangi bir sebeple geri verilmemesi halinde, söz konusu kartın ilgili olduğu süreye ait primler ödenmemiş sayılmaktadır. 

24.01.2013 01:12:21

Türkiye genelindeki sigorta acentelerinin adres ve iletişim bilgilerine sigortasirketiniz.com' dan ulaşabilirsiniz. Web sitemizin kayıtlı sigorta firmaları ile herhangi bir bağı yoktur